EN FI
K KIRJAUDU

Privacy Policy

Inmedia Systems Oy:n tietosuojaseloste

PVM 1.4.2023

Rekisterinpitäjä

Inmedia Systems Oy (Y-tunnus: 1906813-6)
O
soite: Pallaskatu 5 as. 7, 15900 Lahti
Sähköposti:
karri.naakka@inmedia.fi
Verkkosivut: inmedia.fi

Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Inmedia Systems Oy käsittelee henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan verkkosivuihin, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon sekä Inmedia Systems Oy:n tarjoamiin Palveluihin.

Inmedia Systems Oy noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä.

Inmedia Systems Oy:n palveluissa ja verkkosivuilla voi olla linkkejä muille verkkosivustoille ja palveluihin, joita ylläpitävät muut toimijat. Tämä tietosuojaseloste ei koske niitä. Vaikka siirryt Inmedia Systems Oy:n Palvelussa olevilla linkeillä muiden verkkosivuille ja ulkoisiin palveluihin, Inmedia Systems Oy ei vastaa niiden tietosuojakäytännöistä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on tarkemmin määritelty.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Inmedian tarjoamat Palvelut ovat saatavilla oikeushenkilöille. Palvelut ovat käytettävissä rekisteröinnin jälkeen Palveluita koskevien käyttöehtojen mukaisesti.

Inmedia käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kuhunkin käyttötarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

-       Asiakaspalvelu ja viestintä

-       Palveluiden tarjoaminen, seuranta ja kehittäminen

-       Markkinointi mukaan lukien markkinatutkimukset, muu markkinoinnin edistäminen ja analyysit sekä statistiikan tuottaminen ja markkinoinnin tehon mittaaminen

-       Palveluiden ja verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantaminen ja käyttäjäliikenteen seuranta

-       Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen (esim. kirjanpito ja muu erityislainsäädäntö) ja raportointivelvollisuuksien hoitaminen

-       Väärinkäytösten estäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on useimmiten rekisteröidyn ja Inmedian välisen sopimuksen toteuttaminen ja Inmedian oikeutettu etu, kuten Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu ja viestintä, markkinointi ja sen tehokkuus.

Käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti oikeudellinen velvoite, kun henkilötietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten tai raportointivelvoitteiden noudattamiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

-       Käyttäjän yksilöinti- ja yhteystiedot kuten sopimusta tehdessä tai Palveluun rekisteröityessä annettu asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi kerätään tietoja. Palvelussa käyttäjä voi jakaa julkisesti ja/tai suoraan toiselle käyttäjälle edellä mainittuja tietoja.

-       Käyttäjän yksilöinti- ja yhteystiedot sekä käyttäjän luoma sisältö.

-       Markkinointiin ja tapahtumiin liittyvät tiedot sekä rekisteröidyn antaman suostumukset ja kiellot.

-       Palveluiden ja verkkosivujen käyttöä koskevat tiedot kuten IP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, haku- ja selailutiedot, selain- ja käyttöjärjestelmätiedot sekä rekisteröitymistiedot.

Tietoja saatetaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten yritystietopalveluista sekä sosiaalisen median palveluista.

Palvelun käyttäjä voi jakaa antamiaan tietoja palvelussa joko julkisesti tai suoraan toiselle käyttäjälle.

Henkilötietojen säilyttäminen

Inmedia säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin aina lainsäädännön velvoittaman ajan (esim. kirjanpito- tai raportointivelvollisuuksiin liittyen), tai oikeudenkäyntiä tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämistä varten. Käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai muutetaan anonyymeiksi. Henkilötietojen säilyttämisen välttämättömyyttä sekä tietojen oikeellisuutta tarkistetaan säännöllisesti.

Palvelun käyttäjän tiedot sekä palveluun ladattu muu tietosisältö säilyvät Palvelussa, kunnes rekisteröity henkilökohtaisesti poistaa tiedot. Pyynnöstä Inmedia toimittaa lisätietoja henkilötietojen säilytyskäytännöistä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan siirtää Inmedian käyttämille palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille esim. teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajat ja taloushallinnon palveluntarjoajat. Sopimuksin varmistetaan, että palveluntarjoajat ja yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä muutoinkin asianmukaisesti. Inmedia toimittaa pyynnöstä lisätietoja vastaanottajista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa tai Palveluiden väärinkäytösten selvittämiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Inmedian ollessa osallisena mahdollisessa sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyllä, voidaan henkilötietoja luovuttaa järjestelyn toisille osapuolille tai järjestelyssä avustaville tahoille.

 

 

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Jos henkilötietoja siirretään EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Sosiaalisen median käyttöön liittyvien henkilötietojen siirtämisen osalta noudatetaan ko. palveluntarjoajien ohjeita heidän tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Toimiminen sosiaalisen median palveluntarjoajan kanssa

Inmedian toimiessa yrityssivujen ylläpitäjänä somessa, kyseisen somen palveluntarjoaja ja Inmedia ovat tietosuojalainsäädännön tarkoittamia yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin kyseisen somen palveluntarjoajan sivun kävijöiden henkilötietojen osalta. Lisäksi somen palveluntarjoaja ja Inmedia ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin myös somen palveluntarjoajan palveluiden osalta, esim. Facebookin ”jaa”-toiminto, joilla voidaan jakaa Inmedian palvelun sisältöä Facebookissa.

Somen palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietosuojakäytännöt löytyvät kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta ja ko. palveluntarjoaja vastaa tietosuojalainsäädännön velvoitteiden noudattamisesta ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussaan. Inmedia vastaa omalta osaltaan tietosuojalain mukaisten velvoitteiden noudattamisesta ja käsittelee yrityssivustojen kävijätietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti esim. mainonnan kohdentamiseen. Somen palveluntarjoajien sivustoilta löytyvät tiedot sosiaalisen median palveluntarjoajien ja sivujen ylläpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sekä yhteisrekisterinpitäjien välisestä vastuunjaosta.

Somen palveluntarjoajien tietosuoja-asetuksia voit hallinnoida palveluntarjoajien sivustoilta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä palveluntarjoajiin käyttääksesi rekisteröidyn oikeuksia. Yhteystiedot löydät sosiaalisen median palveluntarjoajien tietosuojaselosteista.

Henkilötietojen suojaus

Pääsyoikeus henkilötietoihin on rajattu vain erikseen oikeutetuille tahoille. Palveluntarjoajat täyttävät vaaditut tietoturvavaatimukset. Inmedia käyttää henkilötietojen turvaamiseksi teknisiä ja organisatorisia suojatoimia sekä varmistaa järjestelmien vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet. Henkilötietoihin pääsevät vain ne työntekijät, jotka niitä tarvitsevat tehtävänsä suoritukseen. Henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

-       Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on saada jäljennös henkilötiedoista.

-       Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai poistamista sekä henkilötietojensa poistamista. Poistopyyntöä ei voida toteuttaa, jos henkilötietoja tarvitaan esimerkiksi sopimusvelvoitteen toteuttamiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen erimielisyyden selvittämiseksi.

-       Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

-       Rekisteröidyllä on oikeus vaatia toimittamiensa, automaattisesti käsiteltävien henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, käsittelyn perustuessa rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen.

-       Oikeus käsittelyn vastustamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietynlaista henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa profilointia tai käsittelyä suoramarkkinointia varten.

-       Rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus, jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Suostumuksen perumisella ei ole vaikutusta sitä aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi lähettää pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse käyttämällä edellä mainittuja yhteystietoja. Inmedia pyytää tarvittaessa lisätietoja. Pyyntö käsitellään ja siihen vastataan kohtuullisessa ajassa, kun Inmedia on varmistunut henkilöllisyydestä ja saanut tarpeelliset tiedot. Kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen. Käsittelemättä jätetään pyynnöt, jotka ovat kohtuuttomia, perusteettomia tai suhteettoman toistuvia.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyn katsoessa, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löytyvät täältä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen ovat mahdollisia. Muutokset voivat johtua tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Palveluita käyttävän on syytä tarkistaa säännöllisesti mahdolliset muutokset. Inmedia tiedottaa erikseen, jos tietosuojaselosteeseen tehdään olennaisia muutoksia.Käyttöehdot | Usein kysytyt kysymykset | Tietosuojakäytäntö